NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Thông tin chung

Tên tài sản cần định giá (Do tác giả cung cấp hoặc lấy tại báo cáo tổng kết,…)

Tên nhiệm vụ nghiên cứu (đề tài,dự án,...) (tài liệu do tác giả cung cấp)

Tên người yêu cầu định giá có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Định giá nhăm mục đích gì: trao đổi mua bán, tăng vốn chủ sở hữu…