NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Hoạt động dịch vụ tư vấn

Trung tâm tư vấn (STEC) trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ  với mục tiêu phấn đấu sẽ thành tổ chức dịch vụ tư vấn hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực đánh giá, định giá khoa học và công nghệ, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch mua bán công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, đóng góp vào tiến trình thương mại hóa, ứng dụng kết quả R&D và chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất kinh doanh. . Dựa và các kết quả tính toán trên phần mềm, Trung tâm hỗ trợ phân tích và đánh giá nghiệp vụ, đánh giá thực trạng phát triền công nghệ giúp Tỉnh/TP có được cách nhìn tốt nhất trong định hướng phát triển kinh tế và đưa ra các quyết định hỗ trợ đầu tư cho phát triển Khoa học và Công nghệ.

S-Tech Module quản lý và tính toán trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp, đây là Module phần mềm được xây dựng dựa trên thông tư mới nhất 17/2019/BKHCN về việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. 

S-Innovate Module quản lý và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các Tỉnh/TP trong cả nước, ứng dụng tại các sở khoa học công nghệ trực thuộc tỉnh. 

S-Value: Module nền tảng số hóa về dịch vụ hỗ trợ tư vấn đánh giá, xác định giá trị công nghệ, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ KQNC khoa học và công nghệ.