NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY EVALUATION CONSULTANCY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-VĐG ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (sau đây  viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-VĐG ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (sau đâu viết tắt là Viện). Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện , giúp Viện trưởng triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động đánh giá khoa học và định giá công nghệ.  
Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh là: Center for Science and Technology Evaluation Consultancy (tên tiếng Anh viết tắt STEC).
2. Trung tâm  hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Trung tâm không có tư cách pháp nhân. Trung tâm được sử dụng con dấu của Viện để thực hiện nhiệm vụ được giao khi Viện trưởng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
4. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Viện trưởng phương hướng, chủ trương, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tư vấn, đào tạo chuyên môn về đánh giá khoa học, bao gồm: đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá chính sách, chiến lược khoa học công nghệ; đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; nhân lực khoa học và công nghệ.
3. Tư vấn, đào tạo về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, đánh giá trình độ công nghệ, đánh giá năng lực đổi mới công nghệ, đánh giá tiềm năng công nghệ, đánh giá công nghệ phục vụ chuyển giao công nghệ.
4. Thực hiện công tác tư vấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
5. Tham gia tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
6. Cung cấp thông tin, chuyên gia tư vấn hỗ trợ, định giá tài sản trí tuệ để chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; tư vấn hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
7. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Viện và quy định của pháp luật hiện hành.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng  giao.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

  1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2.  Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức, hoạt động của Trung tâm.
3. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, có trách nhiệm giúp Giám đốc Trung tâm trong việc lãnh đạo công tác của Trung tâm; được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được giao Giám đốc Trung tâm.
4. Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Trung tâm có 02 phòng:  Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Tư vấn – Dịch vụ. Các Phòng trực thuộc Trung tâm có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm trình Viện trưởng phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các phòng trực thuộc Trung tâm.
Điều 5. Nhân lực của Trung tâm
1. Nhân lực
a)  Viên chức;
b) Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;
c) Cán bộ làm việc kiêm nhiệm, cộng tác viên, chuyên gia.
2. Quản lý nhân lực
Căn cứ nhu cầu giải quyết công việc và khả năng tài chính của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng lao động  trình Viện trưởng quyết định; ký kết các hợp đồng lao động sau khi có ý kiến chấp thuận của Viện trưởng.
Giám đốc Trung tâm thực hiện các chế độ quản lý lao động của Trung tâm theo quy định hiện hành.
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp bàn bạc tập thể.
2. Cán bộ,  viên chức làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Trung tâm và kết hợp với vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm.
3. Trung tâm thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị khác trực thuộc Viện theo quy chế làm việc của Viện  và các quy định khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành.
4. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan ngoài Viện theo quy định của pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Điều 7. Nguồn thu:
1. Từ ngân sách Nhà nước cấp trong giai đoạn đầu.
2. Từ các hoạt động tư vấn, đào tạo nghiệp vụ và các hoạt động dịch vụ khác của trung tâm.
3. Nguồn thu từ các chương trình, nhiệm vụ tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Từ các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
       Điều 8. Các khoản chi
1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Chi mua sắm trang thiết bị.
3. Chi thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo.
4. Chi thuê lao động, chuyên gia, tư vấn trong và ngoài nước.
5. Các khoản chi khác theo quy định.
Điều 8. Chế độ quản lý tài chính và tài sản
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Trung tâm; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; trích lập, sử dụng các loại Quỹ và thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Giám đốc Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ phối hợp với Văn phòng Viện  tổ chức thực hiện Điều lệ này.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ phối hợp với Văn phòng Viện đề nghị Viện trưởng xem xét quyết định./.