NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Science and technology evaluation service platform

Chọn dịch vụ:

Người yêu cầu Người có quyền, lợi ích liên quan

Thông tin đầu vào

*Lưu ý: Tài liệu tải lên chỉ sử dụng các file có đuôi doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg, gif

Yêu cầu kết quả :

*Phí cơ bản: Phí tiếp nhận yêu cầu. Chi phí thực hiện yêu cầu dịch vụ sẽ được thông báo cho người yêu cầu qua Email